Památky a zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Vyhlášení grantového řízení je veřejné. Probíhá na webu a sociálních sítích Nadace OF, dále formou inzerce či oznámení v odborných periodikách (např. Fórum dárců či Propamátky) a formou Grantového diáře na portále Svět neziskovek. Vyhlášení výsledků grantového řízení zveřejňujeme na webu Nadace OF, slavnostní vyhlášení pak probíhá zpravidla formou nadačního večera.

Přihlášky do grantového řízení přijímáme do 10. července 2024.
iCo je Nadace OF

Soubory ke stažení

Jak požádat o grant

Informace k 27. ročníku grantového programu Památky a zdraví

V tomto programu mohou žádat o grant právnické osoby provozující nestátní zařízení poskytující sociální nebo zdravotní péči v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené projekty musí být realizovány v období prosinec 2024 - prosinec 2025 včetně a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen. Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:

  • kvalita a odbornost připraveného projektu
  • naléhavost sociální a zdravotnické služby
  • harmonie záměru s prostředím
  • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
  • perspektiva realizace a pokračování projektu
  • zhodnocení památky

Podmínky grantového programu

Důležité informace

Uzávěrka pro příjem žádostí je 10. července 2024 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka! Osobní podání v sídle NOF je možné nejpozději do 10. července do 16 hodin, po předchozí telefonické domluvě.

Předpokládaný termín schválení grantové podpory 30. listopadu 2024.

Žadatelé o grant

Žadateli o grant mohou být spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky. Do grantového programu mohou přihlásit jeden projekt splňující uvedená kritéria. Registrované základní články větších organizací mohou své projekty přihlásit samostatně. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky.

Projekty

Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období prosinec 2024 - prosinec 2025 včetně. Mělo by se jednat o projekt, který přispěje ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Jak je rozhodováno o udělení grantů?

Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.

Podmínky a pravidla

Projekt musí být předložen v češtině a doručen spolu se všemi přílohami na uvedenou adresu do 10. července 2024 (včetně - rozhodující je datum podacího poštovního razítka). Účastník se podáním přihlášky zavazuje poskytnout případné doplňující informace a dokumenty. Podmínkou předání grantu je uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Nadací OF a předkladateli podpořených projektů, která zajistí, že udělený grant bude využit výhradně k realizaci účelu daného projektu.

Správní rada Nadace OF si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.

Jaké náležitosti musí projekt obsahovat?

Pokud projekt nebude obsahovat všechny povinné dokumenty uvedené v žádosti o grant, nebude projekt k posuzování zařazen. 

Kontakty

Sídlo Nadace OF
(doručovací adresa kanceláře nadace pro zaslání žádosti) Nadace Občanského fóra

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1
(palác Lucerna)

Informace
+420 776 575 114
E-mail: nadaceof@seznam.cz
Datovka ID: b59v4qn

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda