Opomíjené památky

V rámci programu Opomíjené památky (dále OPAM) jsou poskytovány finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v Česku. Vyhlášení grantového řízení je veřejné. Probíhá na webu a sociálních sítích Nadace OF, dále formou inzerce či oznámení v odborných periodikách (např. Fórum dárců či Propamátky) a a formou Grantového diáře na portále Svět neziskovek. Vyhlášení výsledků grantového řízení zveřejňujeme na webu Nadace OF, slavnostní vyhlášení pak probíhá zpravidla formou nadačního večera.

Přihlášky do grantového řízení přijímáme do 10. července 2024.
iCo je Nadace OF

Soubory ke stažení

Jak požádat o grant

Informace k 28. ročníku grantového programu Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby splňující podmínky programu (viz níže). Přihlášené projekty musí být realizovány v období prosinec 2024 - prosinec 2025 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech. Výše poskytnutého grantu je maximálně 50 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný.

Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:

  • míra občanské iniciativy při péči o památku
  • historická hodnota památky v rámci regionu
  • naléhavost oprav
  • zajištění následné péče o památku a její možné využití
  • kvalita a odbornost připraveného projektu

Podmínky grantového programu

Žadatelé – kdo může žádat o grant

Žadateli o grant mohou být právnické nebo fyzické osoby dle specifikace (viz Informace pro žadatele OPAM). Organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky. Žadatel musí prokázat iniciativu péče o památku, např. regionální nadace / nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svojí minimálně 50% finanční spoluúčast.

Jaké projekty se mohou účastnit?

Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období prosinec 2024 - prosinec 2025 včetně. 

Jak je rozhodováno o udělení grantů?

Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.

Důležité informace

Předpokládaný termín schválení grantové podpory 30. listopadu 2024.

Podmínky a pravidla 

Projekt musí být předložen v češtině a doručen spolu se všemi přílohami na uvedenou adresu do 10. července 2024 (včetně - rozhodující je datum podacího poštovního razítka). Účastník se podáním přihlášky zavazuje poskytnout případné doplňující informace a dokumenty. Podmínkou předání grantu je uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Nadací OF a předkladateli podpořených projektů, která zajistí, že udělený grant bude využit výhradně k realizaci účelu daného projektu.

Správní rada Nadace OF si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.

Jaké náležitosti musí projekt obsahovat?

Pokud projekt nebude obsahovat všechny povinné dokumenty uvedené v žádosti o grant, nebude projekt k posuzování zařazen. 

Kontakty

Sídlo Nadace OF
(doručovací adresa kanceláře nadace pro zaslání žádosti) Nadace Občanského fóra

Štěpánská 704/61
110 00 Praha 1
(palác Lucerna)

Informace
+420 776 575 114
E-mail: nadaceof@seznam.cz
Datovka ID: b59v4qn

 

Od roku 2019 jsou v rámci programu Opomíjené památky nově udělovány také příspěvky z Fondu Zuzany a Roberta Mistrikových.

Pan Robert Mistrík, vědec a podnikatel se spolu s manželkou Zuzanou aktivně zapojují do veřejného života nejen na Slovensku, ale také v Čechách. Péče o kulturní dědictví a obnovu památek je jim velmi blízká a proto se stali součástí Nadace Občanského fóra.  Z finančního daru manželů Mistríkových vytvořila nadace Fond Zuzany & Roberta Mistríkových. Z něj mohou grantoví žadatelé obdržet další finanční podporu projektů, mimo příspěvky rozdělované z výnosů z nadačního kapitálu. V následujícím videu můžete shlédnout vzkaz manželů Mistrikových.

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda