O nadaci

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Její pomoc se zaměřuje zejména na oblast ochrany movitého i nemovitého kulturního dědictví a patří k nejrozsáhlejším v České republice.

Poslání nadace

Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou.

Nadace Občanského fóra je členem Asociace nadací při Fóru dárců.

Cíle

Činnost nadace je zaměřena k podpoře občanských aktivit, které přispívají k záchraně našeho kulturního dědictví. Nadace uděluje každoročně granty konkrétním projektům obnovy památek a svojí osvětovou činností přispívá k pocitu naší společné i osobní odpovědnosti za uchování historického odkazu.

Vznik a vývoj Nadace Občanského fóra

V prvních polistopadových týdnech roku 1989 se v centru tehdejšího Občanského fóra zrodila myšlenka založit nezávislou nadaci ve prospěch obnovy české kultury, vzdělanosti a humanismu. Proto byla v květnu 1990 založena Nadace Občanského fóra jako jedna z prvních nevládních, nepolitických a neziskových organizací v Československu . Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a počáteční finanční dar. Tímto datem začala existovat Nadace Občanského fóra jako samostatný subjekt a zároveň skončila jakákoliv provázanost s Občanským fórem. Přestože Občanské fórum už zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje nadále, její činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí, je to naprosto nezávislý subjekt podporující pouze dobročinné aktivity.

V rané fázi své existence Nadace OF podporovala řadu užitečných projektů v oblastech kultury, vzdělávání, památkové péče, zdravotnictví a humanitární pomoci. Od roku 1995 se rozhodla soustředit práci výhradně do oblasti památkové péče a k podpoře ojedinělých kulturních projektů.

Nadace OF nezískává žádnou finanční podporu od státu, její financování závisí na postoji podnikatelského sektoru, médií a přízni veřejnosti. Na základě dohody mezi Ministerstvem financí ČR a Nadací OF se nadace stala příjemcem finančních prostředků, které se staly součástí nadačního kapitálu.

Od roku 2013 může Nadace OF svoji profesionalitu prezentovat i skrze Známku kvality, kterou na základě detailního šetření přiděluje Fórum dárců důvěryhodným nadacím s profesionálním a efektivním řízením.

UložitUložit

Rada Nadace OF

Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí, ale všechny spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví v České republice.

Dagmar Havlová CSc.

byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996 předsedkyní Správní rady. Předtím aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum a byla jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila do činnosti v oblasti památkové péče. Je jednou ze zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebanou. Působí také jako jednatelka společnosti Lucerna – Barrandov, s.r.o., která spravuje pražský palác Lucerna a další budovy v centru Prahy. Je zakladatelkou Společnosti přátel Václavského náměstí, cílem kterého je revitalizace Václavského náměstí jako významného společenského a historického místa. V současné době aktivně působí na venkově, vede ekofarmu Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek

zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005-6 věnoval zejména financování záchrany kulturního dědictví.Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Hercegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie a USA.

Ing. Vladimír Grégr

původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije v České republice a ve Švýcarsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc.

byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra. Působí jako vědecký pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd ČR. Je zároveň šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Svůj doktorát získal v oblasti výpočetní techniky na kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval také několik let jako vědecký pracovník při Československé akademii věd.

Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák

byl v letech 1990 – 1992 jedním z poradců prezidenta Václava Havla a v letech 1993 až 1996 místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského hradu. Je členem českého komitétu ICOMOS, organizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví a členem představenstva České komory architektů. Je profesorem na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně.

Čestný člen Správní rady Nadace Občanského fóra:
Prof. PhDr. Radim Palouš

byl do roku 2007 aktivním členem Správní rady. Nyní je čestným členem. Profesor Palouš je doktorem filosofie a bývalým rektorem Univerzity Karlovy. Za totalitního režimu se věnoval disidentské práci a přednášel v tzv. bytových universitách. Stál při zrodu debatní skupiny s názvem Academie, která sdružuje významné filosofy. Pan profesor Palouš stále ještě působí v řadě společensky významných organizací a věnuje se literární činnosti.

Členové dozorčí rady Nadace Občanského fóra

Ing. Karel Havlík

Darja Zoubková

RNDr. Jiří Štulc

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda