O nadaci

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Její pomoc se zaměřuje zejména na oblast ochrany movitého i nemovitého kulturního dědictví a patří k nejrozsáhlejším v České republice.

Poslání nadace

Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou.

Nadace Občanského fóra je členem Asociace nadací při Fóru dárců.

Cíle

Činnost nadace je zaměřena k podpoře občanských aktivit, které přispívají k záchraně našeho kulturního dědictví. Nadace uděluje každoročně granty konkrétním projektům obnovy památek a svojí osvětovou činností přispívá k pocitu naší společné i osobní odpovědnosti za uchování historického odkazu.

Vznik a vývoj Nadace Občanského fóra

V prvních polistopadových týdnech roku 1989 se v centru tehdejšího Občanského fóra zrodila myšlenka založit nezávislou nadaci ve prospěch obnovy české kultury, vzdělanosti a humanismu. Proto byla v květnu 1990 založena Nadace Občanského fóra jako jedna z prvních nevládních, nepolitických a neziskových organizací v Československu . Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a počáteční finanční dar. Tímto datem začala existovat Nadace Občanského fóra jako samostatný subjekt a zároveň skončila jakákoliv provázanost s Občanským fórem. Přestože Občanské fórum už zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje nadále, její činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí, je to naprosto nezávislý subjekt podporující pouze dobročinné aktivity.

V rané fázi své existence Nadace OF podporovala řadu užitečných projektů v oblastech kultury, vzdělávání, památkové péče, zdravotnictví a humanitární pomoci. Od roku 1995 se rozhodla soustředit práci výhradně do oblasti památkové péče a k podpoře ojedinělých kulturních projektů.

Nadace OF nezískává žádnou finanční podporu od státu, její financování závisí na postoji podnikatelského sektoru, médií a přízni veřejnosti. Na základě dohody mezi Ministerstvem financí ČR a Nadací OF se nadace stala příjemcem finančních prostředků, které se staly součástí nadačního kapitálu.

Od roku 2013 může Nadace OF svoji profesionalitu prezentovat i skrze Známku kvality, kterou na základě detailního šetření přiděluje Fórum dárců důvěryhodným nadacím s profesionálním a efektivním řízením.

UložitUložit

Správní rada

Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí, ale všechny spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví v České republice.

Dagmar Havlová CSc.

byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996 předsedkyní Správní rady. Předtím aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum a byla jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila do činnosti v oblasti památkové péče. Je jednou ze zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebanou. Působí také jako jednatelka společnosti Lucerna – Barrandov, s.r.o., která spravuje pražský palác Lucerna a další budovy v centru Prahy. Je zakladatelkou Společnosti přátel Václavského náměstí, cílem kterého je revitalizace Václavského náměstí jako významného společenského a historického místa. V současné době aktivně působí na venkově, vede ekofarmu Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek

zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005-6 věnoval zejména financování záchrany kulturního dědictví.Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Hercegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie a USA.

Ing. Vladimír Grégr

původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije v České republice a ve Švýcarsku.

PhDr. Mgr. Michael Zachař

je historik umění. V letech 2003 až 2013 byl ředitelem Národního památkového ústavu v Praze. Svůj zájem o architekturu a umění starších epoch zúročil při nesčetných akcích obnovy v historickém centru Prahy. Vždy se snažil o nepředpojaté vnímání soudobých architektonických trendů a neváhal se zasadit o některé projekty, které byly přínosem pro obraz města.

Podílel se na přípravách výstav mnoha výtvarníků i architektů, píše monografie a katalogy o výtvarnících, spoluorganizoval přípravu konference a sborníku o Paláci Lucerna. Přednáší, publikuje, účastní se soutěžních porot na různé architektonické a výtvarné projekty v hlavním městě. Roku 2007 byl kurátorem výstavy českého umění v Leopold Museum ve Vídni. Spolupracuje s předními kulturními institucemi, muzei a galeriemi.

Od roku 2015 je jednatelem Spolku výtvarných umělců Mánes. Je konzultantem a poradcem v oblasti sběratelství a budování uměleckých sbírek, spolupracuje s většinou aukčních síní v České republice.

Dozorčí rada

Darja Zoubková, předsedkyně dozorčí rady

RNDr. Jiří Štulc

Bc. Kamil Kubečka

V minulých letech v radách NOF také zasedli


Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc.

*11. října 1938 Praha – † 25. dubna 2021

Doc. Ivan M. Havel byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra. Působil jako vědecký pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd ČR. Zároveň byl šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Svůj doktorát získal v oblasti výpočetní techniky na kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval také několik let jako vědecký pracovník při Československé akademii věd. Do dubna 2021 aktivní člen správní rady NOF.

Prof. PhDr. Radim Palouš

*6. listopadu 1924 – † 10. září 2015

Prof. Radim Palouš byl doktorem filosofie a bývalým rektorem Univerzity Karlovy. Za totalitního režimu se věnoval disidentské práci a podílel se na organizaci bytových filozofických seminářů, které se rozvinuly v takzvanou Kampademii, známou také jako Podzemní univerzita. Stál při zrodu debatní skupiny s názvem Academie, která sdružuje významné filosofy. Působil v řadě společensky významných organizací a věnoval se literární činnosti. Do roku 2007 aktivní člen správní rady NOF, v letech následujících byl jejím čestným členem.

Ing. Karel Havlík

*6. srpna 1944 – † 17. listopadu 2021

Ing. Karel Havlík vystudoval VŠE, byl český a československý politik Československé strany lidové a po převratu 1989 krátce československý ministr bez portfeje. Byl expertem na účetní a daňovou problematiku. V letech 2007 až 2021 předseda dozorčí rady NOF.

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda