Opomíjené památky

V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu opomíjených památek. Vyhlášení grantového řízení je veřejné a vzhledem k velmi dobré spolupráci s různými periodiky je jejich vyhlášení uveřejněno formou inzerce nebo oznámení například v, Místní kultuře, Pro Culture, Institutu Umění, portálech PROPAMÁTKY, Fórum dárců či Veřejné správě a formou Grantového diáře Nadace Neziskovky.cz. Díky této formě se oznámení o grantovém řízení, spolu s podrobnými podmínkami účasti, dostává k nejširší veřejnosti. Vyhlášení výsledků grantového řízení je veřejné a probíhá nejčastěji formou slavnostního večera.


Jak požádat

Informace k 21. ročníku grantového programu Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace / nadační fondy, spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svojí finanční spoluúčast minimálně 50%). Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2017 - listopad 2018 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech! Výše poskytnutého grantu je maximálně 60 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný. Došlé žádosti bude posuzovat správní rada podle těchto kritérií:

  • míra občanské iniciativy při péči o památku
  • historická hodnota památky
  • naléhavost oprav
  • zajištění následné péče o památku a její možné využití
  • kvalita a odbornost připraveného projektu

Důležité informace

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2017 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka!

Hodnotící komise - správní rada Nadace OF, si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.

Výsledky budou vyhlášeny do 15. října 2017.

Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 776 575 114, +420 605 271 540; E-mail: info@nadaceof.cz

Dokumenty ke stažení

Přihláška OPAM 2017 / Specifikace žadatele OPAM 2017